Informāciju tehnoloģijas

Runājot par IT speciālistu atlasi, Latvijā IT speciālisti veido vairāk par 2 % no visiem strādājošajiem un šīs jomas speciālistu daļa ir visstraujāk augoša. Konkurenci atlases jomā veicina arī pakalpojumu centri, kas paplašinās un kuros vislielākā uzmanība tiek pievērsta IT pakalpojumu attīstībai, līdz ar to arī IT speciālistu atlasei.

Sektorā visbūtiskāk ir garantēt labāko IT speciālistu atlasi un to noturēšanu pilnveidojoties. IT speciālistu piedāvājuma un pieprasījuma atšķirībai pieaugot, nepieciešamas pastāvīgas investīcijas jaunos atlases kanālos. Atlases process atspoguļo to, ka tiekšanās pēc konkurētspējas IT speciālistu jomā ir kļuvusi par lielāku izaicinājumu nekā IT produkts, kas tiek radīts. IT sektorā no risinājumiem, kas tiek radīti, notiek pāreja pie cilvēkiem, kas ir galvenais veiksmīgas izplatības rādītājs. Šie faktori jāņem vērā arī atlases procesā.

>2%

no visiem strādājošajiem Latvijā veido IT specialisti

5,7

Konkurētspējas
indekss

Loģistika

Loģistikas jomas vadītāji ir lojālāki savām darba vietām, nekā citu jomu vadītāji un tiešā meklēšana šajā sektorā katru gadu pieprasa jaunus risinājumus līderu piesaistīšanai.

Pašlaik Latvijā darbojas vairāk par 5000 sabiedrībām, kas saistītas ar transporta darbību. Šajā jomā infrastruktūras, pārdošanas, ekspedīcijas, starptautisko kravu pārvadājumu speciālisti un vadītāji ir aktīvi darba tirgus dalībnieki, kas vienmēr vēro jaunos tirgus darba devējus un seko līdzi izmaiņām esošo līderu uzņēmumos. Sektoram, kas ir atkarīgs no ārvalstu ekonomiskās situācijas, būtiska ir strauja reakcija uz izmaiņām un labākie speciālisti.

>5000

no sabiedrībām, kas darbojas loģistikas pakalpojumu jomā, reģistrētas Latvijā

7,5

Konkurētspējas
indekss

Tirdzniecība

Mazumtirdzniecības sektorā Latvijā strādā 16% no visiem strādājošajiem. Vienlaikus augstais darba tirgus dalībnieku skaits nosaka lielāko darbinieku maiņu un lielas investīcijas darba devēja tēlā.

Lielākais darbinieku skaits strādā FMCG tīklos, kuros konkurence labāko darbinieku starpā ir sevišķi liela. Specializētiem mazumtirdzniecības tīkliem būtiski ir speciālisti ar unikālu pieredzi un vadītāji, kuru maiņas savaldīšana ir viens no galvenajiem sektora cilvēkresursu mērķiem. Mazumtirdzniecība un vairumtirdzniecība izceļas ar plašu personāla nepieciešamību, jo organizācijas savieno loģistikas, finanšu, komercijas, IT un tirgdarbības jomas speciālistus.

16%

no visiem strādājošajiem strādā Latvijas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības sektorā

8,4

Konkurētspējas
indekss

Būvniecība

Būvniecības sektorā Latvijā strādā 10% no strādājošajiem. Lielākas, nekā citos sektoros, svārstības nosaka lielu uzmanību labāko speciālistu labklājības garantēšanai.

Šajā sektorā strādājošie vadītāji, pateicoties savām zināšanām, ir konkurētspējīgi starptautiskajos tirgos, tādēļ personāla atlase ir visefektīvākā, ja tiek apņemta lielāka ģeogrāfiskā teritorija. Būvniecības un NĪ tirgus veido atsevišķu darba tirgus daļu, kurā sadarbošanās norisinās saskaņā ar triju valstu principu. Darbojoties šai sistēmai, sevišķi ciešās sadarbības dēļ, būtiski ir garantēt labāko speciālistu lojalitāti un pastāvīgu līderu piesaisti.

10%

10% no visiem strādājošajiem strādā Latvijas būvniecības sektorā

7,1

Konkurētspējas
indekss

Finanses

Latvijā pašlaik darbojas 59 bankas, kurās strādā vairāk par 9000 darbiniekiem. Sabiedrības ar ilggadēju pieredzi darba tirgus svārstības jūt sevišķi precīzi.

Būtiski, lai darba tirgus svārstībām būtu gatavība un labākie specialisti saglabātu motivāciju un lojalitāti savam darba devējam. Šī sektora dalībniekiem ir jāgarantē vislabāk pieredzējušo darbinieku komandu attīstība, tāpat attīstot arī jaunu komandu piesaistīšanu, lai garantētu pastāvīgu augšanu. Augstākā līmeņa vadītāji finanšu sektorā ir aktīvi darba tirgus dalībnieki, kas katru gadu sagaida konkurētspējīgus piedāvājumus. Personāla atlases galvenais uzdevums šajā sektorā – identificēt speciālistus, kas varētu garantēt ilglaicīgu labumu un, kuru uzticamība ir viena no galvenajām šī sektora līderu īpašībām.

59

59 bankas pašlaik darbojas Latvijā

7,1

Konkurētspējas
indekss

Telekomunikācijas

Latvijā pašlaik darbojas 500 telekomunikāciju sektora sabiedrību, kurās strādā vairāk par 5000 darbiniekiem. Visi šī sektora dalībnieki cīnās par tiem pašiem speciālistiem, kas veido kritisku sniedzamo pakalpojumu vērtību.

Telekomunikāciju jomā tiek radīti jauni produkti, tiek attīstīti klientu apkalpošanas standarti, tiek piemērotas IT inovācijas utt. Telekomunikāciju sabiedrības konkurē par pieprasītākajiem IT speciālistiem, augstākā līmeņa vadītājiem, pārdošanas jomas profesionāļiem, tirgdarbības un iekšējo procesu speciālistiem. Šī sektora personāla atlases izceļas ar lielu dinamiku tirgus, kas sevišķi ātri attīstās, dēļ, pilnveidojoties datu pārdošanai.

>5000

darbinieki pašlaik strādā telekomunikāciju jomā Latvijā

7,2

Konkurētspējas
indekss

Ražošana

Latvijā ražošanas sektorā strādā vairāk par 120000 darbiniekiem. Daudzi projekti, kas tiek attīstīti “Lean”, “6S”, “Continuous Improvement”, izglīto labākos ražošanas speciālistus.

Skandināvijas un Rietumeiropas ražotāju apakšnodaļas, kas tiek veidotas Latvijā, piesaista labākos vadītājus un veido lielu konkurenci iekšējā tirgū. Ražošanas efektivitātei pieaugot, personāla pilnveidošanās jāgarantē gan ar esošo speciālistu izglītošanu, gan ar pieredzējušu vadītāju piesaistīšanu. Augstāku par piedāvājumu, labāko speciālistu vajadzības dēļ ražošanas jomā galvu medības ir galvenā personāla atlases stratēģija.

>120000

darbinieku strādā ražošanas sektorā Latvijā

7,6

Konkurētspējas
indekss

Farmācija

Latvijā farmācijas sektora eksports veido 312 milj. €. Jaunākās tehnoloģijas mudina zinātņu iestādes adaptēties un attīstīt zinātņu programmas.

Dažādu jomu farmācijas un medicīnas speciālisti var izvēlēties no labākajiem tirgus darba devējiem, kuriem ir jāpalielina darba devēja konkurences priekšrocības. Inovācijas šajā jomā garantē lielāko sabiedrību darbību, bet mazākajām ir būtiskas, lai plānotu augšanu. Medicīnas un farmācijas jomu vadītāju zināšanas ir unikālas, tādēļ šīs jomas speciālistu meklēšanas kvalitāte ir galvenais biznesa veiksmes faktors.

312 milj. €

veido farmācijas sektora eksports Latvijā

7,9

Konkurētspējas
indekss

Tiesības

Latvijā tiesību un audita sektorā strādā vairāk par 12000 darbiniekiem. Ierobežots augstākā līmeņa speciālistu skaits tirgū diktē lielu konkurenci lielāko spēlētāju starpā.

Kompetences centru pastāvīgums šajā komā nosaka klientu lojalitāti, kas ir būtiskākā, tiecoties pēc labākajiem rezultātiem un izplatīšanās. Tiesību jomā uzticamība un pastāvīgums ir nenošķiramas veiksmīga biznesa daļas. Šī sektora vadītāju maiņas bieži nosaka visas organizācijas izmaiņas, tādēļ galvu medību projektos ir nepieciešama sevišķa konfidencialitāte.

>12000

darbinieki strādā tiesību un audita sektorā Latvijā

8,1

Konkurētspējas
indekss

Publiskais sektors

Latvijā vairāk par 30% no visiem strādājošajiem strādā publiskajā sektorā. Publiskā sektora iestādes cīnās par tiem pašiem speciālistiem, par kuriem cīnās privātais sektors.

Lai garantētu efektivitāti, būtiski virzīties uz priekšu privātā sektora uzņēmumu diktējamā tempā un saglabāt konkurētspēju par labākajiem darbiniekiem. Valsts sektora atlases tiek pamatotas ar protokolu, taču lielākais izaicinājums ir notiekošā sektora transformācija. Pareizi realizējot jaunu pienākumu nosacījumus, personāla atlases rezultāti publiskajā sektorā nosaka lieliskus ilglaicīgus rezultātus.

>30%

visu strādājošo strādā no Latvijas

5,1

Konkurētspējas
indekss